Liên hiệp CTCHN Việt Nam và PeaceTrees VietNam thúc đẩy quan hệ hợp tác