Đoàn Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN thăm, làm việc tại Mỹ